Trở lại (Back)
  Anh hùng ca (8t+-A)
Cùng Bé Ca Hát Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Ði đi lên đường cùng tiến theo bao anh hùng
Nam nhi can trường dù khó nguy đi tới cùng
Cứu khốn phò nguy lòng hằng mong ra tay giữ đời
Liều thân cho người tài trai vì non sông tung hoành

Phong Châu quân hò, cờ phất uy thanh giống nòi
Long Biên biên thành đồn cõi Mê Linh đô kỳ
Ðất nước thù riêng, lời nguyền chinh yên bao tiếng truyền
Ngàn tây phong trần Bà Trưng muôn dân ghi đời

Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng